اساتید هیئت علمی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکتر محبوبه خورسندی
شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv2
 استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکتر محسن شمسی
شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :270
آدرس cv2
  استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکتر نسرین روزبهانی
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv2
استاد  گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت : دکتر راحله سلطانی
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv1
آدرس cv2

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۲۶