اعضای کمیته دانشجویی EDO

تعداد بازدید:۲۲۸
  

حمزه براتی (کارشناسی بهداشت محیط)

محمد خدایی (کارشناسی بهداشت حرفه ای) 

عاطفه مرادی (کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و  ارتقاء سلامت) 

احسان افرا مهر (کارشناسی علوم تغذیه)

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۹