اساتید هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

مدیر گروه اپیدمیولوژی : دکتر رحمت اله مرادزاده
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :296
آدرس cv2
استاد گروه اپیدمیولوژی : دکتر مریم زمانیان
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :294
آدرس cv2
استاد  گروه اپیدمیولوژی : دکتر ابراهیم عبداله پور
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :280
آدرس cv2
استاد  گروه اپیدمیولوژی : دکتر امیر الماسی 
شماره تماس :33682024-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :293
آدرس cv2

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۸۱۱