اساتید هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

مدیر گروه اپیدمیولوژی :دکتر رحمت اله مرادزاده

شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv1
آدرس cv2

دکتر امیر الماسی

شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv1
آدرس cv2

دکتر مریم زمانیان

شماره تماس :33684615-086   
تلفکس :33686443-086
شماره داخلی :274
آدرس cv1
آدرس cv2

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۰۵