گزارش عملکرد کتابخانه

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در شش ماه اول سال 1398 به شرح ذیل اعلام می گردد: 

1- خرید و ثبت 149 نسخه کتاب فارسی شش ماه اول سال 1398

2- خرید و ثبت 10 نسخه کتاب لاتین شش ماه اول سال 1398

3- دریافت 22 پایان نامه و سمیتار و ثبت آن در نرم افزار کتابخانه 

3- برگزاری کارگاه شیوه نگارش مقاله علمی در 8 و 9 مرداد ماه 1398 با حضور جناب آقای دکتر کبیری در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی 

4- وجین منابع کتابخانه در تابستان 1398

5- تنظیم و بازسازی پورتال کتابخانه دانشکده مطابق چک لیست معاونت تحقیقات وزرات بهداشت 

وضعیت امانت:

آمار امانت و بازگشت

شش ماه اول سال 1398

ن‍وع‌ م‍درک‌

ت‍ع‍داد ام‍ان‍ت‌

ت‍ع‍داد ب‍ازگ‍ش‍ت‌

ک‍ت‍اب‌ ف‍ارس‍ی‌

656

1034

ک‍ت‍اب‌ لات‍ی‍ن‌

51

75

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۰۴