اعضای شورای آموزش

ردیف عکس نام خانوادگی گروه
1   دکتر محسن شمسی بهداشت عمومی
2   دکتر محبوبه خورسندی آموزش بهداشت
3   دکتر محمدجواد قنادزاده بهداشت محیط
4   دکتر سیدحامد میرحسینی بهداشت محیط
5   دکتر علی کولیوند بهداشت محیط
6   دکتر فرهاد قمری بهداشت حرفه ای
7   دکتر صادق صمدی بهداشت حرفه ای
8   دکتر فاطمه عزیزی سلیمان تغذیه
9   دکتر رحمت اله مرادزاده تغذیه

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۴۴