اعضای کمیته آموزش مجازی EDO

تعداد بازدید:۳۸

سرکار خانم دکتر محبوبه خورسندی

جناب آقای دکتر فرهاد قمری

جناب آقای دکتر امیر الماسی

جناب آقای دکتر بهروز کریمی

 

کلید واژه ها: دکتر بهروز کریمی دکتر فرهاد قمری دکتر امیر الماسی دکتر محبوبه خورسندی

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹