کمیته ایمنی

کمیته ایمنی و سلامت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی و بهداشتیبا هدف تأمین مشارکت پرسنل و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و ایمنی کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی و همچنین پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامت پرسنل و سالم سازی محیط کار از اسفند ماه سال 1387 شروع به فعالیت نموده است و در این راستا موارد ذیل به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شده است:
 1. تدوین نظام نامه کمیته ایمنی و سلامت.
 2. برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با ریسک پذیری مواد شیمیایی به طور پیوسته برای کارشناسان .
 3. برگزاری دوره آموزشی تئوری-عملی اطفاء حریق.
 4. برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی ، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه .
 5. برگزاری دوره آموزشی کمکهای اولیه.
 6. برگزاری دوره آموزشی ایمنی کپسول های گاز مصرفی در آزمایشگاه ها .
 7. برگزاری دوره های آموزشی ایمنی برق به منظور آشنایی پرسنل بخش خدمات با خطرات محیط کار.
 8. برقراری سیستم مستمر بازرسی داخلی و تهیه چک لیست های بازرسی (ایمنی حریق، ایمنی برق، ایمنی انبار و ایمنی عمومی در آزمایشگاه )
 9. تدوین دستور العمل ایمنی درآزمایشگاه.
 10. طراحی و برنامه ریزی برای جمع آوری و دفع پسماندهای آزمایشگاهی .
 11. تدوین دستورالعمل ایمنی احداث انبار مواد شیمیایی در ساختمان جدید آزمایشگاه .
 12. تهیه جزوه های آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی پرسنل نسبت به خطرات محیط کار.
 13. تهیه برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی. (MSDS)
 14. تهیه فرمهای مجوز کار، ایمنی کار در آزمایشگاه و فرم حوادث به منظور ثبت آمار حوادث برای پیشگیری.
 15. کنترل کپسولهای آتش نشانی به منظور شارژ به موقع و تعیین تعداد مورد نیاز برای خریداری و مشخص نمودن محل نصب آنها.
 16. مشخص نمودن وسایل حفاظت فردی مورد نیاز برای آزمایشگاه‌ها.
 17. جلسات آموزشی دوره ای در خصوص ایمنی و آتش نشانی .
 18. پیگیری در خصوص وضعیت ایمنی محیط آبدارخانه و اتاق شستشو.
آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۲۸