شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده بهداشت:
شرح وظایف حوزه پژوهشی:

 •  تشکیل و اداره جلسات شورای گروه  و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رییسدانشکده
 • شرکت در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده
 • محاسبه معادل سازی فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده
 • پیشنهاد طرحهای پژوهشی گروه  در شورا واجرای فرآیند تصویب طرح های پژوهشی.
 • ارزیابی عملکرد سالانه پژوهشی دانشکده و گزارش به معاونت تحقیقات دانشگاه وهماهنگی با اداره امار برای تهیه نمودار سالانه فعالیتها .
 • تعیین اولویتهای تحقیقاتی در گرایشهای مختلف.
 • تکمیل بانک اطلاعات پژوهشی اعضاء هیئت علمی. 
 • نظر سنجی نیازهای پژوهشی و انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه  و پیشنهاد تهیه لوازم،  کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه، به رییس دانشکده 
 • برگزاری کارگاههای روش تحقیق و کلاس های کامپیوتر و ژورنال کلاب و سمینار.
 • معرفی اساتید جهت ارائه مقاله در کنگره ها و سمینارهای  داخل و خارج از کشور.
 • برنامه ریزی جهت گسترش ترجمه و تالیف و افزایش چاپ تعداد مقالات در مجلات
 • هماهنگی با کمیته تحقیقات دانشجویی و گسترش زمینه فعالیت های پژوهشی دانشجویان
 • تشویق اعضای هیئت علمی در عرصه پژوهش وارائه فعالیتها در خبرنامه پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش
آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۴۲