اعضای شورای پژوهشی

 

ردیف عکس نام و نام خانوادگی گروه
1    دکتر محسن شمسی بهداشت عمومی
2    دکتر محبوبه خورسندی آموزش بهداشت
3    دکتر رحمت اله مرادزاده اپیدمیولوژی
4    دکتر امیر الماسی اپیدمیولوژی
5    دکتر علی کولیوند بهداشت محیط
6  دکتر رضا درویشی بهداشت محیط
7    دکتر محمدجواد قنادزاده بهداشت محیط

 

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۸