اعضای هیئت علمی مهندسی بهداشت محیط

Jane

دکتر بهروز کریمی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

Jane

دکتر علی کولیوند

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :284

John

دکتر محمدجواد قنادزاده

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : Ph.D بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

Jane

دکتر سید حامد میر حسینی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

Jane

دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

Mike

مهندس محمدصادق رجائی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :284

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۶۳