اعضای هیئت علمی مهندسی بهداشت محیط

تعداد بازدید:۳۸۴۰
Jane

دکتر بهروز کریمی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

Jane

دکتر علی کولیوند

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :274

John

دکتر محمدجواد قنادزاده

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

Jane

دکتر سید حامد میر حسینی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

پست الکترونیک:   hmirhossaini@gmail.com

ایمیل آکادمیک:  mirhoseini.h@arakmu.ac.ir

 

Jane

دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

Mike

مهندس محمدصادق رجائی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد / مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :284

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹