اعضای هیئت علمی کارشناسی بهداشت عمومی

Jane

دکتر نسرین روزبهانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

Jane

دکتر محبوبه خورسندی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :274

John

دکتر محسن شمسی

مدیر گروه کارشناسی بهداشت عمومی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :270

Jane

دکتر راحله سلطانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۷۹