اعضای هیئت علمی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

Jane

دکتر سعید امینی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33682024-086

شماره داخلی :293

John

دکتر رحمت اله جدیدی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33682024-086

شماره داخلی :293

Jane

دکتر زهره عنبری

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33682024-086

شماره داخلی :293

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۷۱