اعضای هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

Jane

دکتر مریم زمانیان

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :294

Mike

دکتر امیر الماسی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :280

John

دکتر رحمت اله مرادزاده

مدیر گروه اپیدمیولوژی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۵۰۲