اعضای هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

تعداد بازدید:۴۰۴۱
Jane

دکتر مریم زمانیان

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :294

پست الکترونیک: 

Mike

دکتر امیر الماسی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :280

پست الکترونیک:   Amiralmasi2007@gmail.com 

John

دکتر رحمت اله مرادزاده

مدیر گروه اپیدمیولوژی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

پست الکترونیک: 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹