مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده بهداشت اراک "روابط عمومی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

معاون آموزشی و پژوهشی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

دفتر ریاست دانشکده بهداشت

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

مسئول آموزش

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

واحد فناوری اطلاعات

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

مدیر گروه تغذیه

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

مس‍‍ئول اساتید مشاور

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

آئین نامه مقطع کارشناسی ارشد

اهم آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه نهایی جلسه 43 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 15/8/89 واحدهای درسی  ماده 7) تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه بر حسب رشته حداقل 28 و حداکثر 32 ...

کارشناسان آموزش

html { box-sizing: border-box; } *, *:before, *:after { box-sizing: inherit; } .column { float: left; width: 33.3%; margin-bottom: 16px; padding: 0 8px; } @media screen and (max-width: 750px) { .column { width: 100%; ...

آموزش تحصیلات تکمیلی

html { box-sizing: border-box; } *, *:before, *:after { box-sizing: inherit; } .column { float: left; width: 33.3%; margin-bottom: 16px; padding: 0 8px; } @media screen and (max-width: 650px) { .column { width: 100%; ...

شرح وظایف

شرح وظیفه شورا برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس بررسی ...

کارشناس EDO

html { box-sizing: border-box; } *, *:before, *:after { box-sizing: inherit; } .column { float: left; width: 33.3%; margin-bottom: 16px; padding: 0 8px; } @media screen and (max-width: 650px) { .column { width: 100%; ...