معرفی و اهداف کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست

برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست  در محیط­های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه­ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جهت حفظ ایمنی و سلامت استفاده کنندگان از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین شاغلین در آن بخش جزو الزامات قانونی موسسات و پژوهشگاه­ها می­باشد. لذا به منظور اجرای سیاستهای فوق، دانشگاه علوم پزشکی اراک تصمیم به استقرار کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در سطح دانشگاه گرفت است. هدف از تشکیل این کمیته ارتقای ضریب ایمنی، بهداشت و محیط زیست فعالیتهای تحقیقاتی متنوع و اهتمام در جهت جلوگیری و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام آزمایشهای مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و حفظ بهداشت، سلامت افراد و محیط زیست با به کار بستن شیوههای علمی و استانداردهای لازم در سطح ملی و بینالمللی در آزمایشگاه ها، محیط آموزشی و اداری می­باشد.         

 اهداف این کمیته عبارتند از:

  1.  برنامه ریزی و تصویب مقررات لازم برای نیل به اهداف ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
  2.  ارایه آموزش­های لازم به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به منظور ارتقای آگاهی و فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  3. نظارت بر فعالیت افراد در محیط­های آزمایشگاهی، آموزشی و کارگاهی به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و استانداردها

کلید واژه ها: کمیته ایمنی بهداشت و محیط زیستدانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۶۶