مس‍‍ئول اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت: جناب آقای دکتر حامد میرحسینی 

 عضو هیٔات علمی دانشکده بهداشت

ph.d بهداشت محیط

شماره تماس : 086-33682024

 

   آیین نامه استاد راهنما                                                                            آیین نامه استاد مشاور  

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۴۱