مس‍‍ئول اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدحامد میرحسینی

سمت: مسئول اساتید مشاور

مدرک تحصیلی: PhD / مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس :

 

Avatar

وظایف استاد مشاور تحصیلی

 • تسلط استاد مشاور به کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، رفاهی، فرهنگی،اجتماعی، پژوهشی و مشاوره، و آگاه بودن به وظایف و اختیارات خود
 • توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهایمختلف دانشگاه و مکان های مختلف شهر محل تحصیل
 • آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی .
 • تشکیل پرونده برای دانشجویان با( رعایت محرمانه بودن) که حاوی اطلاعات ذکر شدهدر فایل فرآیند عملکرد باشد.
 • ارائه مشاوره های لازم به دانشجو در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازیوی برای پذیرش مسئولیت شغلی در آینده .
 • هدایت و برنامه ریزی درسی و مشاوره دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه وترغیب به حضور در فعالیت های فوق برنامه علمی و فرهنگی .
 • بررسی و تایید کلیه فرم های انتخاب واحد، گواهی پزشکی، میهمانی، انتقالی، جابجایی وحذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی، حذف کلیه دروس اخذ شده در یک نیمسال .
 • ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته، حال و پیگیری آن درآینده.
 • شناخت استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجو و کمک به شکوفایی منطقی آنها ومعرفی دانشجویان موفق در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به مسئولین دانشکده و EDC
 • مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجو جهت اخذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی دانشجو .
 • بررسی و شناسایی مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی دانشجو(عوامل اقتصادی، عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی) و ارجاع دانشجو به مراکز مربوطه و کمک در جهت پیشرفت تحصیلی و جبران کاستی های دانشجو .
 • توجه به شرایط محیطی، خانوادگی و تحصیلی دانشجو و مشورت با صاحبنظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکلات دانشجو .
 • اطلاع به خانواده دانشجو در زمینه مشکلات وی و مشاوره با آنان درصورت لزوم (لازمست در این خصوص استاد مشاور تبحر لازم را از طریق گذراندن دور ه های آموزشی کسب نماید).
 • اعلام مشکلات دانشجویان با هماهنگی مسئول اساتید مشاور دانشکده به مدیر گروه مربوط یا معاونت آموزشی دانشکده.
 • معرفی دانشجویان با هماهنگی مسئول اساتید مشاور به واحدهای مختلف دانشگاه از جمله مرکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشگاه در مواردی که نیاز به همکاری و مشاوره تخصصی داشته باشند.
 • شرکت استاد مشاور در گردهمایی و کارگاه های توجیهی و آموزشی و جلسات مربوط به استادان مشاور .
 • شرکت استاد مشاور در جلسات ماهانه که توسط معاون آموزشی دانشکده و در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد .
 • تهیه گزارش عملکرد و ارائه به مسئول اساتید مشاور دانشکده در پایان هر نیمسال تحصیل .ی

وظایف دانشجویان

 • برنامه حضور هفتگی استاد راهنمای خود را جویا شوند .
 • نظر استاد مشاور در مورد هر تصمیم گیری آموزشی تاثیرگذار است، لذا در مورد مسائل تحصیلی یا هر موردی که می تواند بر روند تحصیلی تاثیر گذارد، با ایشان صحبت شود .
 • استاد مشاور براساس قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه مسایل شما را پیگیری و بررسی می کند، لذا انتظار شما از ایشان باید براساس موارد مذکور باشد .
 • مطالعه آیین نامه های آموزشی و دانشجویی - فرهنگی موجود در سایت می تواند در پیشگیری از بروز مشکل کمک کننده باشد .
 • تاریخ های اعلام شده توسط اداره آموزش در مورد شروع ترم، انتخاب واحد، حذف و اضافه نهایی را بخاطر بسپارید .

کلید واژه ها: اساتید مشاوردانشکده بهداشت اراکمعرفیدکتر میر حسینیمژگان جدیدی

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۷۰۳