انتخاب واحد

تعداد بازدید:۱۹۷۳

نام فرآیند: انتخاب واحد

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: واحد علوم پایه اداره آموزش

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷