مرخصی تحصیلی

تعداد بازدید:۱۳۲۰

نام فرآیند: مرخصی تحصیلی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان:  اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: مرخصی تحصیلی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش