ثبت نمرات

تعداد بازدید:۱۳۰۵

نام فرآیند: ثبت نمرات دانشجو

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد - مدیر گروه-اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: ثبت نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷