ارائه پروپوزال تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۳۰۴

نام فرآیند: ارائه پروپوزال دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -کمیته پایان نامه ها- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی و تایید پروپوزال دانشجو مقطع تحصیلات تکمیلی در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش