دفاع تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۸۵۹

ام فرآیند:دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -مدیرگروه- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: دفاع دانشجو مقطع تحصیلات تکمیلی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش