انتخاب لاین

تعداد بازدید:۱۰۶۷

نام فرآیند: انتخاب لاین دوره کارورزی و کارآموزی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان:  اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: انجام انتخاب لاین دانشجویان مقطع کارآموزی و کارورزی

مسئول واحد: واحدکارورزی و کارآموزی اداره آموزش