اعتراض به نمرات

تعداد بازدید:۱۴۵۸

نام فرآیند: اعتراض دانشجو به نمرات

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی و پاسخگویی به اعتراض دانشجو به نمرات  در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش