دفاع پزشکی عمومی

تعداد بازدید:۱۲۴۲

نام فرآیند: دفاع دانشجویان پزشکی عمومی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -مدیرگروه- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: دفاع دانشجو پزشکی عمومی 

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش