فارغ التحصیلی

تعداد بازدید:۱۳۳۷

نام فرآیند: فارغ التحصیلی دانشجویان 

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان:   آموزش دانشگاه

مشتریان: دانشجویان

هدف:انجام روال فارغ التحصیلی دانشجویان

مسئول واحد: واحد فارغ التحصیلی