میهمانی و انتقالی

تعداد بازدید:۲۳۹۷

نام فرآیند: میهمانی و انتقالی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: انجام میهمانی و انتقالی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش

 


لینک دانلود فایل