ارائه پروپوزال پزشکی عمومی

تعداد بازدید:۱۱۴۹

نام فرآیند:ارائه پروپوزال دانشجویان پزشکی عمومی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -کمیته پایان نامه ها- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی و تایید دانشجو پزشکی عمومی در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش