پرسش‌های متداول


کلیه کلاسها ی گروههای آموزشی دانشکده بهداشت در ساختمان الغدیر برگزار می گردد؟

بلی کلیه کلاسها و آزمایشگاهها  در محوطه دانشکده بهداشت در ساختمان الغدیر می باشند .