اعضای هیئت علمی مهندسی بهداشت حرفه ای

Jane

دکتر صادق صمدی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :290

Jane

دکتر رضا تاجیک

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :283

John

دکتر فرهاد قمری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :283

Jane

مهندس فاطمه تنها

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :297

Jane

دکتر حامد آقایی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

Mike

دکتر مهدی اصغری

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۹۴۳