اخبار اصلی - آرشیو

جلسه پایش وزارتی ارزیابی عملکرد واحد های مرکز بهداشت شهرستان اراک

جلسه پایش وزارتی ارزیابی عملکرد واحد های مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

 جلسه پایش وزارتی ارزیابی عملکرد مرکز بهداشت شهرستان اراک بر اساس چک لیست های ارسالی وزارت بهداشت با حضور دکتر اعتماد، خانم دکتر کاظمی و خانم حجت زاده، معاون و کارشناس مسوولان واحد های مرکز ، سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان اراک، ۵ شهریور ماه

ادامه مطلب
پایش وزارتی عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت ارسطو

پایش وزارتی عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت ارسطو گالری

پایش عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت شهری ارسطو بر اساس چک لیست های ارسالی وزارت بهداشت با حضور دکتر اعتماد ، خانم دکتر کاظمی و خانم حجت زاده، رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ، سرپرست واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان و رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی، شهرستان اراک، استان مرکزی، ۵ شهریور ماه

ادامه مطلب
پایش وزارتی عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت امان آباد

پایش وزارتی عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت امان آباد گالری

پایش عملکرد و برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت امان آباد بر اساس چک لیست های ارسالی وزارت بهداشت با حضور دکتر اعتماد ، خانم دکتر کاظمی و خانم حجت زاده، رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ، سرپرست واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان و رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی، شهرستان اراک، استان مرکزی، ۵ شهریور ماه

ادامه مطلب
پایش وزارتی عملکرد و برنامه های خانه بهداشت سوارآباد، مرکز بهداشت شهرستان اراک، ۵ شهریور ماه

پایش وزارتی عملکرد و برنامه های خانه بهداشت سوارآباد گالری

پایش عملکرد و برنامه های خانه بهداشت سوار آباد بر اساس چک لیست های ارسالی وزارت بهداشت با حضور دکتر اعتماد ، خانم دکتر کاظمی و خانم حجت زاده، رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک ، سرپرست واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان و رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی، شهرستان اراک، استان مرکزی، ۵ شهریور ماه

ادامه مطلب