آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نحوه نگارش گزارش کارآموزی رشته مهندسی بهداشت محیطفرمهای آموزشی
نحوه نگارش گزارش کارآموزی رشته مهندسی بهداشت محیطفرمهای آموزشی
فرم روند اجرای پایان نامه دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامتفرمهای آموزشی
راهنمای پژوهشی دانشجویانآئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته
دستور العمل شیونامه نگارش و تدوین پایان نامهآئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته
فرم ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمیفرم های اعضای هیئت علمی
آیین نامه دانشجویان نمونهآیین نامه دانشجویان نمونه
نحوه امتیاز دهی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری(دانش پژوهی)آئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمیآئین نامه اعضای هیئت علمی
مرخصی و انصراف از تحصیلآیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
معیارهای ازریابیآیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
حذف و اضافهآیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
حضور و غیابآیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
تعداد واحدهاآیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
نظام آموزشیآیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
شرایط ورودی و نام نویسیآیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی