آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه و فرمهای استعداد درخشان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونهآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشانآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
راهنمای ثبت اختراعات در ایرانآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
دستورالعمل نحوه تخصیص امتیازات به ابداعات واختراعات واکتشافاتآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
قطعنامه گردهمایی استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکیآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
آئین نامه تسهیلات آموزشی - پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشانآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
آئین نامه احراز استعدادهای برتر ونخبگیآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاترآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی وجشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکیآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان
آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداد درخشان به مقاطع بالاترآیین نامه و فرمهای استعداد درخشان