فیزیولوژی و فیزیک پزشکی

تعداد بازدید:۱۰۰۵

1- دکتر حاجی هاشمی

-فیزیولوژی غدد درون ریز و تولید

-فیزیولوژی کلیه

2- دکتر محمدرضا پالیزوان

-فیزیولوژی سلول

-فیزیولوژی قلب

3 - دکتر سعید پژوهان

-فیزیولوژی خون

-فیزیولوژی تنفس

4 - دکتر هما سلیمانی

 

-فیزیک حیاتی-علوم آزمایشگاهی -نیمسال اول و دوم 99-98

-فیزیک صوت شنوایی شناختی 99-98-1

-فیزیک پزشکی- هوشبری نیمسال99-98-2

-فیزیک پزشکی-پزشکی-400-99-1

-فیزیک پزشکی-دندانپزشکی-400-99-1

-فیزیک حیاتی-علوم آزمایشگاهی-400-99-1

-فیزیک هوشبری-هوشبری-400-99-1

-فیزیک صوتی شنوایی-آنلاین-مجازی-شنوایی شناختی-1400-99

-فیزیک پزشکی-آنلاین-مجازی-دندانپزشکی-1-1401-1400

-فیزیک پزشکی-آنلاین-مجازی-پزشکی-1-1401-1400

-فیزیک حیاتی-آنلاین-مجازی-علوم آزمایشگاهی-1-1401-1400

--فیزیک صوت شنوایی-آنلاین-مجازی-شنوایی شناختی-1-1401-1400

--فیزیک هوشبری-آنلاین-مجازی-هوشبری-1-1401-1400

5 - دکتر معصومه غلامی

 - فیزیولوژی  اعصاب - ارشد

- فیزیولوژی 1

- فیزیولوژی اعصاب و حس ویژه

- فیزیولوژی سیستم عصبی

- فیزیولوژی عملی 1

-فیزیولوژی اعصاب-ارشد فیزیولوژی--1401-1400-2

-فیزیولوژی اعصاب و حس ویژه-پزشکی عمومی-1401-1400-2

 

کلید واژه ها: فیزیولوژی فیزیک پزشکی