فرم رضایتمندی بیماران

فرم رضایتمندی بیماران
 • نحوه پاسخ دهي :*فقط یکی انتخاب کنید
  بيمار هستم
  همراه بيمار هستم
  0
 • جنس*فقط یکی انتخاب کنید
  زن
  مرد
  1
 • 2
 • سن بیمار*فقط یکی انتخاب کنید
  11تا 20 سال
  21تا 25 سال
  26تا 30سال
  31تا 35سال
  36 تا 40سال
  41 تا 45سال
  46 تا 50سال
  بالای50سال
  3
 • محل سکونت*فقط یکی انتخاب کنید
  بومی
  غیر بومی
  4
 • میزان تحصیلات*فقط یکی انتخاب کنید
  بی سواد
  زیر دیپلم
  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس و بالاتر
  5
 • بخش*فقط یکی انتخاب کنید
  جراحی
  NICU
  نوزادان
  پست پارتوم
  لیبر
  ادمیت مامایی
  رادیولوژی
  6
 • علت انتخاب این مرکز*فقط یکی انتخاب کنید
  رضایت از مرکز در مراجعات قبلی
  معرفی از سوی دیگران
  هزینه مناسب
  تجهیزات، امکانات و متخصصین مجرب
  ارجاع از سایر مراکز
  سایر
  7
 • چند روز در بيمارستان بستري بوده ايد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیر 24 ساعت
  1-2 روز
  2-3 روز
  3-4 روز
  4-5 روز
  بیش از 5 روز
  8
 • تكريم بيمارتوسط پرسنل غيردرماني
  9
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آيا از عملکرد و برخورد كاركنان اداری رضایت دارید؟
  آيا از عملکرد و برخورد كاركنان خدماتیرضایت دارید؟
  آيا برخورد كاركنان نگهبانيبا شما مناسببوده است؟
  آيا خدمات مورد نياز شما توسط پرسنل پذیرش به موقع و شكل مناسب پاسخ داده شده است؟
  ميزان رضايت شما در ارتباط با راهنماييهاي نگهبانان در مورد قسمتهاي مختلف بيمارستان چگونه است؟
  درصورت مراجعه به مددکاری رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط مددکار بیمارستان به چه میزان است؟
  10
 • رضايت بيمار از مراقبت پزشك
  11
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آيا از حضور به موقع پزشك جهت معاينه راضي هستيد؟
  آيا پزشك وقت كافي جهت معاينه و پاسخ به سوالات شما اختصاص مي دهد؟
  آيا برخورد پزشكان با شما مناسب بوده است؟
  12
 • رضايت بيمار از مراقبت پرستاری و مامایی
  13
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آيا نحوه ارائه مراقبتپرستاران شيفت صبح مناسب بوده است؟
  آيا نحوه ارائه مراقبتپرستاران شيفت عصر مناسب بوده است؟
  آيا نحوه ارائه مراقبتپرستاران شيفت شب مناسب بوده است؟
  آيا پرستاران مهارت لازم را در ارائه مراقبت دارا مي باشند؟
  آيا پرستاران خدمات لازم را در زمان مناسب و به موقع ارائه مي دهند؟
  آیا برخورد کادر پرستاری با شما مناسب بوده است؟
  ميزان رضايت شما در رابطه با نحوه و تعويض به موقع ملحفه،‌ پتو و بالش چگونه است؟
  ميزان رضايت شما در رابطه با رعايت حریم شخصی در انجام خدمات پرستاري توسط پرستاران چگونه است؟
  ميزان رضايت شما در رابطه با راهنماييهاي داده شده در مورد ادامه مراقبتهاي پزشكي در منزل (مراقبت های پس از ترخیص و رژیم غذایی) چگونه است؟
  رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار مامای بلوک زایمان به چه میزان است؟
  رضایت شما از نحوه آموزش های قبل از زایمان و بعد از زایمان به چه میزان است؟
  رضایت شما از تشویق جهت ادامه روند زایمان طبیعی به چه میزان است؟
  رضایت شما از همکاری پرسنل برای شروع زود هنگام شیردهی به چه میزان است؟
  14
 • زمان انتظار
  15
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آيا طول مدت انتظار جهت دريافت خدمات آزمايشگاه و راديولوژي مناسب بوده است؟
  آيا طول مدت انتظار جهت انجام عمل جراحي و ساير خدمات مناسب بوده است؟
  آيا طول مدت تشكيل پرونده و روند پذيرش مناسب بوده است؟
  آيا سرعت عمل كاركنان بيمارستان مناسب بوده است؟
  16
 • اعتماد و اعتقاد بيمار به پزشكان و پرستاران
  17
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آيا نسبت به عملكرد پزشك خود اعتماد داريد؟
  آيا نسبت به عملكرد پرستاران اعتماد داريد؟
  18
 • نحوه دسترسي به قسمتهاي بيمارستان
  19
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آيا نسبت به واحدها و بخشهاي مختلف بيمارستان دسترسی آسان و مناسب داريد؟
  20
 • اقدامات و نتايج
  21
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آيا خدمات ارائه شده در بيمارستان داراي كيفيت مناسبي بوده است؟
  آيا اقدامات درماني در اين مركز در بهبود شما موثر بوده است؟
  آيا اين مركز را به ديگران براي مراجعه توصيه مي كنيد؟
  آيا مجدداً جهت دريافت خدمات به اين بيمارستان مراجعه خواهيد كرد؟
  22
 • پذيرش و ترخيص
  23
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  ميزان رضايت شما از سرعت انجام مراحل پذیرش و رعایت ترتیب نوبت دهی به بیماران چگونه است؟
  ميزان رضايت شما از همكاري مسئولان بيمه در رابطه با مشكلات بيمه چگونه است؟
  ميزان رضايت شما درباره برخورد پرسنل واحد ترخيص و سرعت انجام مراحل ترخیص چگونه است؟
  24
 • تغذیه
  25
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آیا غذای سروشده دارای دمای مناسب می باشد؟
  ميزان رضايت شما در ارتباط با كيفيت غذاي بيمارستان چگونه است؟
  ميزان رضايت شما در ارتباط با مقدار و طعم غذاي بيمارستان چگونه است؟
  ميزان رضايت شما از نحوه توزیع غذا و جمع آوری ظروف غذا چگونه است؟
  26
 • امکانات و تجهيزات
  27
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  آيا امكانات پزشكي و پرستاري براي درمان شما مناسب بوده است؟
  آيا داروي مورد نياز شما در بيمارستان موجود بوده است؟
  آيا از امكانات موجود براي همراهانتان رضايت داشته ايد؟
  ميزان رضايت شما در ارتباط با شرايط و امكانات اتاق بستري (تمیزی لباس، ملحفه، پتو، بالش و نظافت به موقع اتاق و ...) چگونه است؟
  ميزان رضايت شما در رابطه با وضعیت سرويس هاي بهداشتي (دستشویی، حمام، وجود صابون مایع) چگونه است؟
  آيا از ميزان هزينه دريافت شده رضايت داريد؟
  در صورت استفاده از آمبولانس، رضایت شما از خدمات ارائه شده به چه میزان است؟ (از جمله راحت بودن تخت، نحوه انتقال، سرمایش و گرمایش، رعایت اصول ایمنی)
  رضایت شما از نحوه انتقال و جابجایی بیماران به سایر واحدهای بیمارستان به چه میزان است؟ (برانکارد، ویلچر، پتو و لباس گرم، نحوه جابجایی و انتقال توسط بیماربر)
  28
 • مدیریت
  29
 • سوالات*بلهخیرنظری ندارم
  در صورت مراجعه شما به حوزه مدیریت، رضایت شما از نحوه برخورد و پیگیری و پاسخگویی مدیریت بیمارستان به چه میزان است؟
  30
 • در صورت صلاحدید نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری با شما داشته اند را وارد نمایید.*توضیح بیشتر
  31