تماس با ما

تعداد بازدید:۲۱۱۲۴

شماره تلفنهای داخلی مرکز درمانی/آموزشی طالقانی

دفتر ریاست

2215

مسئول داروخانه

2080

دفتر مدیریت

2221

انبار دارویی

2217

منشی ریاست

2220

رادیولوژی

2240

حسابداری

2207

سونوگرافی

1004

حسابداری

2241

ادمیت مامائی

2231

کارگزینی

2251

دفتر بهبود کیفیت

2018

کارگزینی

2256

nicu

2287

دفتر پرستاری(مسئول)

2213

بایگانی مدارک پزشکی

2219

دفتر پرستاری(سوپروایزر)

2214-2283

پذیرش

2244

دفتر حراست

2223

صندوق

2244

تدارکات

2249

کتابخانه

2234

ترخیص

2224-2248

نگهبانی

2242

آموزش

2238

کارت ساعت

2242

بخش جراحی

2275

دفتر خدمات(شرکت)

2291

بخش پست پارتوم

2222

آبدارخانه اداری

2252

منشی بخش جراحی

2267

اتاق بیمه

2248

اتاق عمل

2225

LDRP

2216

اتاق عمل

2226

نقلیه

2243

بخش پست پارتوم

2078

مسئول درآمد

1031

اتاق زایمان

2286

کلاس های آمادگی زایمان

2018

اتاق زایمان

2216

آشپزخانه

2233

بخش نوزادان

2287-2200

تأسیسات

2204

آزمایشگاه

2254

انبار

2205

آزمایشگاه(مسئول)

2255

رختشویخانه

2203

داروخانه

2036

مرکزتلفن

9-2211

 

     

 شماره های مستقیم تلفنخانه:32776063-32776064-32776065-32776034-32776035-32774001
آدرس: اراک ضلع غربی خیابان امام خمینی جنب شرکت گاز- مرکز درمانی آموزشی طالقانی

Email:It-taleghani@arakmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۷