سونوگرافی

تعداد بازدید:۹۶۷۵

بسمه تعالی

مسئول فنی : دکترمریم بابایی

مسئول بخش:عاطفه کوشک (کاردان)

همکاران محترم بخش:

روزانا نوری

روشنک جودکی (کارشناس)

فاطمه پناهی (کارشناس )

تلفن های داخلی : 2240 - 1004

پزشکان تصویربرداری :

دکتر فاطمه صافی ، دکتر سمیه جودکی،دکتر مرصاد مهر نهاد،دکتر فرناز کیمیا،دکتر مریم بابایی،دکتر نوری،

واحد تصویر برداری :

 شامل سه قسمت رادیولوژی و سونوگرافی وماموگرافی می باشد که به صورت شبانه روزی فعال بوده و به بیماران بستری و سرپایی در حد امکان سرویس می دهد

تجهیزات واحد تصویربرداری  :

به طور عمده شامل دو دستگاه ثابت رادیوگرافی تیوب واریان و یک دستگاه متحرک یا پرتابل رادیوگرافی - یک دستگاه ماموگرافیآنالوگ - یک دستگاه ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی - یک دستگاه سونوگرافیGEبا سه پروب واژینال -سطحی -کانوکس وباقابلیت کالر داپلرمی باشد و دو دستگاه رایانه جهت ثبت خدمات انجام گرفته از بخش در این واحد است. همچنین تعداد کافی کاست رادیولوژی - روپوش و عینک سربی و سایرشیلد های محافظت از تیروئید و گناد ها جهت استفاده در مواقع لزوم در بخش وجود دارد.

 

خدمات قابل انجام در این مرکز :

۱.       کلیه رادیو گرافی های ساده در طول روز انجام می شوند

۲.       رادیوگرافی هایی که به آمادگی قبلی نیاز دارند براساس نوبت انجام می شوند

3.   انجام سونوگرافی ساده از شکم -رحم ضمائم -حاملگی -واژینال -کالر داپلر و سونوگرافی های سطحی -نسج نرم- برست  -تیروئیدانجام می گیرد.

4.       سونوگرافی از بیماران سرپایی به صورت محدود و با نوبت قبلی انجام می شود.

5.       کلیه گرافی های پرتابل در اسرع وقت در محل بخش با دستگاه پرتابل انجام می شود.

6.       رادیولوژی های انجام شده در کوتاهترین زمان ممکن به بیمار تحویل داده می شود

واحد تصویر برداری خود را ملزم به رعایت حقوق بیماران می داند و برآن پایبند است.

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷