کنترل عفونت

 

                کنترل عفونت

خانم شیرین مبصری
واحد کنترل عفونت مرکز درمانی/آموزشی آیت اله طالقانی اراک بر اساس دستورالعمل های راهنمای کشوری نظام مراقبت کنترل عفونت های بیمارستانی تشکیل شده است و برای نیل به اهداف مورد نظر کمیته بهداشت وکنترل عفونت ولنژ را تشکیل داده است که  بطور معمول کمیته در هردو ماه یکبار جلسه خواهد داشت که زمان برگزاری آن از یک هفته قبل توسط پرستار کنترل عفونت ابلاغ خواهد شد .  

وظایف مسئول  کنترل عفونت:

 - شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای پرستاران، دانشجویان و سایر کارکنان  در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت

- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای پرستاران با سایر گروهها برگزار می شود.

- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته

- افزایش سطح آگاهی کارکنان بیمارستان از طریق انواع آموزش های مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت

- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی

- ارزیابی و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

- کنترل روشهای مراقبت های بالینی بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماریهای عفونتی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی

- پیگیری و ثبت موارد نیدل استیک پرسنل در معرض خطر با همکاری پزشک کنترل عفونت

- بازدید از قسمتهای مختلف بیمارستان به اتفاق کارشناس بهداشت مرکز طبق برنامه مدون

- نظارت بر تهیه و مصرف اصولی مواد ضد عفونی کننده

- پیگیری تهیه نمونه و کشت گیری از محیط، پرسنل و وسایل براساس شرایط و صلاح دید کمیته بهداشت و کنترل عفونت

- شرکت در کمیته بهداشت و کنترل عفونت

مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس، سندروم تنفسی 

شرایط درمان موارد سرپایی و بستری بیماران انفلوانزا

دستورالعمل استریلیساسیون فوری

ایدز

ایزوله93

بهداشت دست

پایش بهداشت دست

چک لیست اتاق ایزوله

چک لیست ایزوله تنفسی94

شرایط درمان موارد سرپایی و بستری بیماران انفلوانزا - سال5 139

دستورالعمل سامانه کنترل عفونت

دستورالعمل مادران وابسته به مواد

زخم فشاری

کشت محیطی

ویروس کورونا

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۸۱۸