اسامی و مشخصات پزشکان

اسامی پزشکان مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

متخصصین زنان و زایمان

سمت

1

دکتر مهری جمیلیان

عضو هیات علمی / دانشیار دانشگاه/بورد تخصصی

2

دکتر اشرف زمانی

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه-فلوشیپ انکولوژی

3

دکتر خدیجه نصری

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه- فلوشیپ پریناتولوژی

4

دکتر نازیلا نجدی

عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه- فلوشیپ نازایی

5

دکتر مریم شکرپور

 عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه/بورد تخصصی

6

دکتر سمیه نیکفر

 عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه/بورد تخصصی

7

دکتر معصومه حیدری

 عضو هیات علمی / استادیار دانشگاه/بورد تخصصی

8

دکتر فاطمه صیدی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

9

دکتر معصومه خلیلی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

10

دکتر هستی جباری

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

11

دکتر راحله رضائی آشتیانی

متخصص زنان و زایمان – غیر هیات علمی/بورد تخصصی

12

دکتر حسن طاهر احمدی

متخصص نوزادان

13

دکتر فاطمه دره

متخصص نوزادان

14

دکتر علی ارجمند 

متخصص نوزادان

15

دکتر افسانه آخوند زاده

متخصص نوزادان

16

دکتر عالی نژاد

متخصص نوزادان

17

دکتر نظری

متخصص نوزادان

18

دکتر پژمان حدادی

متخصص عفونی

19

دکتر شعبانی

متخصص بیهوشی

20

دکتر حسین حکیم زاده

متخصص بیهوشی

21

دکتر مریم پناهی

متخصص بیهوشی

22

دکتر علیرضا همزه لو

متخصص بیهوشی

23

دکتر شیرین پازوکی

متخصص بیهوشی

24

دکتر نوشین رزمی

داروساز

25

دکتر فاطمه سرمدی

متخصص پاتولوِژی

26

دکتر فاطمه صافی

متخصص رادیولوژی

27

دکتر کبری نادی

متخصص رادیولوژی

28

دکتر فرناز کیمیا متخصص رلدیولوژی

29

دکتر شادی نوری متخصص رادیولوژی
 

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۲۱۳