اطلاعات

تعداد بازدید:۸۸۵

بسمه تعالی

مسئول  واحد اطلاعات : حفاظت فیزیکی

تلفن داخلی :2242

شرح وظایف :

1-     از وظایف اصلی این واحد ، اطلاع رسانی بیمارستان ، راهنمایی بیماران و مراجعه کنندگان ، پاسخ به سوالات آنها و هدایت آنها به بخش های بیمارستان می باشد.

2-     کسب اطلاع از حضور پزشکان در بیمارستان و هماهنگی با واحد حفاظت فیزیکی  و به طور مستمر جهت راهنمایی مراجعان و با پاسخگویی به بخش‌ها و مسئولان بیمارستان .

3-     راهنمایی ارباب رجوع‌ها به بخش‌ها و قسمت‌های مختلف بیمارستان جهت استفاده از خدمات پزشکی بیمارستانی و هم چنین ارائه‌ی اطلاعات مورد نیاز آنان از قبیل محل بستری بیمار در بخش‌های مربوطه و یا پزشکان معالج و نظایر آن و ثبت مشخصات آنها در صورت امکان و لزوم .

4-     هماهنگی با مسئولان بخش‌ها جهت کسب اطلاع از وضعیت بیمار و یا پیگیری هایی که باید بستگان وی انجام دهند و ارائه‌ی راهنمایی های لازم در این مورد .

5-     دریافت نامه ها و پاکت های مختلف ارسالی از دیگر بیمارستان‌ها و یا مراجعه و تسلیم آن به بخش‌ها و دیگر مسئولان .

6-     انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولبت‌های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد .

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲