صندوق

تعداد بازدید:۱۳۵۲

متصدیان صندوق :

1-     علیرضا میرسعیدی

2-      احمد صفایی

3-     حمیدآقائی

شماره تلفن : داخلی 2244

شرح وظایف واحد صندوق بیمارستان :

1.     دریافت وجه نقد از بیماران

2.     تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری

3.     محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه

4.     جدا کردن رسید صندوق ها و ارسال یک نسخه به واحد درآمد بیمارستان 

5-راهنمایی و پاسخگویی به سئوالات مراجعین 

  6-واحد پذیرش  در شیفت شب

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۲