جمعداری اموال

تعداد بازدید:۲۵۲۳

بسمه تعالی

مسئول امین اموال : عباس درمنکی

تلفن مستقیم : 32790053

انبار :

1.     تحویل گرفتن اموال خریداری شده از انبار در قبال حواله انبار .

2.     نصب پلاک به اموال غیر استهلاکی و غیر مصرفی و تحویل آنها به متقاضیان در مقابل اخذ رسید .

3.     ثبت شماره و مشخصات اموال و تهیه سیاهه اموال و ارسال آنها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی .

4.     تنظیم دفاتر جمعداری و نگهداری حساب اموال رسیده فرستاده .

5.     صدور سند انتقال اموال ارسالی به ارگانها و واحدهای دیگر .

6.     صدور حواله خروج مال از دستگاه مربوطه توسط جمعدار و حساب آنها .

7.     تنظیم صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آنها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی .

8.     ثبت دفاتر جمعداری و نگهداری حساب اموال برگشتی در دفتر برگشتی .

9.     تنظیم سند و صورتحساب اموالی .

10.انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق .

11. مشارکت در تهیه و تنظیم اسناد هزینه .

12. مشارکت در امر پرداختها .

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲