دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۳۳۳۰

مسئول : سرکار خانم معصومه شکری

سوپروایزر آموزشی :        خانم فاطمه بهادری
سوپروایزر بالینی :

                              خانم مریم الوندی – کارشناس پرستاری

                              خانم طاهره کشاورزی – کارشناس مامایی

                              خانم  سمیرا میر عبدالحق-کارشناس پرستاری
                           

تلفن های داخلی : 2214 - 2213-2283

شرح وظایف دفتر پرستاری و مامایی :

1.      برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر ارائه خدمات به مددجویان .

2.      تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز خدمت)مبتنی بر نیازها جهت تأمین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت مددجو .

3.      برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون .

4.      تعیین خط مشی واتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

5.      تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری .

6.      ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی/درمانی مرکز .

7.      انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری .

8.      تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استاندارهای علمی.

9.      تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .

10.بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری .

11.پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط .

12.تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، مأموریت و ... کارکنان پرستاری .

13.ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه)

14.ادراه جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها .

15.تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات .

16.تعیین اهداف آموزشی .

17.تأمین نیازهای آموزشی کارکنان 
18.آشنا سازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱