حضور و غیاب

تعداد بازدید:۱۳۸۷

بسمه تعالی

حضوروغیاب

مسئول واحد : خانم قانع
تلفن داخلی : 2251
عملکرد :
1.    -کنترل حضور/غیاب پرسنل
2.    -تهیه لیست کارکرد ماهیانه و گزارش تأخیر و تعجیل و هرگونه غیبت و کسر کار پرسنل
3.   - محاسبه اضافه کار و تهیه لیست مربوط جهت پرسنل رسمی ، پیمانی ، تبصره 3 ، طرح لایحه ، شرکت خدماتی و مأمورین و ... همچنین پیگیری بدهی و طلب ساعات اضافه کار پرسنل .
4.   - ثبت ماهیانه مرخصی های استحقاقی و استعلاجی پرسنل در سیستم حضور/غیاب .
5.    -ثبت برنامه کشیک ماهیانه پرسنل بخش درمان در سیستم حضور/غیاب و پیگیری هرگونه مغایرت با حضور افراد .
6.    -انجام بایگانی اداری – پرسنلی
7.   - پیگیری کلیه امور مربوط به استعلاجی های پرسنلی و نظریه های کمیسیون پزشکی .
8.    -مقایسه و بررسی برنامه بخش درمان و ثبت مغایرتها با مرخصی و ... .
9.    -انجام هرگونه ویرایش در سیستم حضور/غیاب که به تأیید ریاست و یا مدیریت مرکز رسیده باشد .
 -نماینده شورای پیشنهادات .

-جلب همکاری کلیه پرسنل جهت ارائه پیشنهادات سازنده و ثبت و بررسی پیشنهادات و ارسال به کمیته پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی و ارتباط با آن کمیته در این زمینه و انجام اقدامات لازم در این خصوص

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۷