NICU

بسمه تعالی

مسئول بخش NICU : منصوره عراقیه فراهانی

کارشناس پرستاری :12نفر

تلفن داخلی :2287

تخت فعال: 12 تخت

 

1- احیاء قلبی ریوی نوزادان

2- مراقبت از نوزادان دچار آپنه ، دیسترس تنفسی و آسیفکسی

3- مراقبت از نوزادانی که نیاز به تهویه مکانیکی دارند

4- تعویض خون در نوزادان دچار هیپربیلیروبینمی

5- عکسبرداری از ریه نوزاد با استفاده از دستگاه پورتابل

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۴۰