فعالیت های آموزشی

تعداد بازدید:۲۶۲۶

 

 

                * فعالیتهای آموزشی :

 

1. انتشار فصلنامه نورسیده 
2.
برگزاری کنفرانسهای ماهیانه ویژه کادر درمان : یک روز

*عملکرد

در هر ماه بعنوان روز آموزش تعیین و کارکنان طبق برنامه مدون موظف به حضور بوده و این دوره ها با دعوت اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار میشود .
3.
شرکت کادر پزشکی بیمارستان در دوره های بازآموزی دانشگاه 
4.
برگزاری دوره  کوتاه مدت آموزش کمک بهیاران 
5. 
تهیه جزوات آموزشی ویژه کارکنان بیمارستان 
6.
تهیه پمفلت های آموزشی جهت بیماران ( شش پمفلت درهربخش)
7. حضور پزشکان زنان و زایمان، بیهوشی واطفال مقیم 24 ساعته 

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷