رسیدگی به شکایات

تعداد بازدید:۲۱۳۵

بسمه تعالی

مسئول واحد : خانم سمیه بیاتی

تلفن داخلی : 1084– 32776064

شرح وظایف:

1.     دریافت شکایات کتبی و شفاهی مردمی از محل های جمع آوری شکایات مثل صندوق ها ، دفاتر بخشها و ... )

2.     مراجعه به دفتر سوپروایزری و دریافت شکایات احتمالی در طول عصر و شب با ذکر نام و تعداد و کنترل فرم ها .

3.     ثبت شکایات جمع آوری شده در فرم مخصوص .

4.     بررسی شکایات واصله و ارائه راه حلهای موجود قانونی به ارباب رجوع .

5.     مراجعه به واحدهای اداری و درمانی در رابطه با شکایات ارباب رجوع و تهیه گزارش .

6.     بررسی سوابق مرتبط با شکایات و تهیه مستندات جهت بررسی (ترسیم نمودار شکایات به تفکیک مورد و تعداد آن و بازخورد آن به بخش ها و افراد .

7.     ارائه راهکارهای حقوقی و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط و مسئولین واحدها .

8.     ارائه پسخوراند آماری شکایت هر سه ماه یکبار بر حسب درصد به افراد ، بخش های ریاست و مدیریت جهت اطلاع .

9.     پاسخ به استعلامات حقوقی واحدهای دانشگاه .

 

کلید واژه ها: شکایات مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اراک

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲