خدمات

تعداد بازدید:۱۳۵۱

بسمه تعالی

مسئول خدمات :آقای محسن جامه بزرگی
 تلفن:2208

    شرح وظایف مسئول خدمات بیمارستان

1.     ظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات و ساختمان و تاسیسات آن

2.     نظارت بر کار تاسیسات

3.     نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ثبت آنها توسط نگهبان مربوطه

4.     نظارت بر حسن انجام کار مرکز تلفن

5.     نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات ، نگهبان ، مرکز تلفن ، آبدارخانه ، سردخانه و تاسیسات

6.     نظارت بر انجام امورات مربوط به مهد کودک بیمارستان

7.     برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی

8.     نظارت بر فضای سبز بیمارستان

9.     تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت

10.عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شرکت در جلسات مربوطه

11.پی گیری در جهت تخلیه زباله های معموملی و سوزاندن زباله های عفونی

12.راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

13.تهیه گزارشات لازم از قبیل آتش سوزی ، خرابی ، دزدی و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

14.نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

15.سرکشی مدام از قسمتهای مختلف بیمارستان در جهت کنترل رعایت مسائل بهداشتی و نظافت

16.برنامه ریزی در جهت انجام سمپاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط

17.نظارت بر اطفاء حریق

18.نظارت بر حسن انجام کار پرسنل نقلیه و برنامه نویسی کاری آنان و نظارت بر سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل

 

کلید واژه ها: بیمارستان طالقانی اراک

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲