انبار

تعداد بازدید:۱۴۲۴

بسمه تعالی

مسئول انبار : قاسم فرجی

تلفن داخلی: 2205

شرح وظایف :

1.       کسب دستورالعمل های لازم و برنامه کار از سرپرست مربوطه

2.       برقراری تنظیم و ترتیب و نگهداری و حفاظت اجناس و موجودیهای انبار ها بنحو مطلوب

3.       دقت در نقل و انتقالات اجناس و مواد انبارها و رعایت اصول و نظارت انبارداری در مورد کلیه اقلام موجود در انبار

4.       طبقه بندی و شماره گذاری اجناس و مواد انبارها طبق روشهای مصوبه

5.       رعایت اصول بهداشتی و ایمنی و حفاظتی و پیش بینیهای لازم برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی مانند آتش سوزی،دزدی،فساد،و غیره در مورد اجناس و مورد اجناس نگهداری شده در انبار

6.       گزارش موجودی کالاهای مختلف بر اساس کارتها و دفاتر مربوطه و اعلام بموقع لزوم سفرش کالا بر اساس روش کار

7.       کنترل کالاها در هنگام تحویل و تحول از لحاظ انطباق و کمی و کیفی با نمونه ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و اعلام موجودی به سرپرست مربوطه

8.       تنظیم اسناد تحویل و تحول کالا و ارائه رسید به تحویل دهندگان و اخذ رسید از تحویل گیرنده

9.       کنترل فاکتورها و حواله ها و سفارش های کالا بمنظور اطمینان از جهت آنها و تنظیم اسناد مربوطه

10.    تهیه کارتهای انبار و تفکیک آنها و ثبت اقلام در کارتهای مربوطه و تطبیق با موجودیهای دفتر در پایان سال و همکاری در رسیدگی به موجودیهای انبار (انبارگردانی)

11.    راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر امر تحویل و تحول

12.    تماس با حسابداری و مامور خرید بمنظور دادن گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندیها

13.    تحویل گرفتن مواد و اجناس و لوازم یدکی و در صورت لزوم توزین آنها

14.    راهنمائی باربران جهت قراردادن کالا و مواد تحویلی در محل های معین

15.    برداشتن کالا و مواد مورد تقاضای از روی درخواست مربوطه طبق دستور

16.    مراقبت در بارگیری انواع کالاهای خروجی از انبار

17.    طبقه بندی کردن انواع کالاها در داخل انبار جهت قراردادن آنها در محل های مناسب و در صورت لزوم الصاق بر چسب به انواع کالا

18.    صورت برداری از انواع کالا طبق دستور ما فوق

19.    مراقبت در تحویل گرفتن مواد و اجناس و امضاء قبوض و فرمهاو صورتجلسات مربوطه

20.    تطبیق کالاهای خریداری شده و تحویلی به انبار با نمونه های اصلی

21.    تعیین محل مناسب جهت انبار کردن انواع کالاها ومواد با توجه به نوع ،وزن ،حجم و کثرت مصرف آنها

22.    ارسال کالاهای صادره پس از حصول اطمینان از قبوض و اسناد

23.    رسیدگی به موجودی انبار و مطلع ساختن کارپرداز از جهت تجدید سفارش

24.    صورت برداری از کالای موجود در انبار در فواصل معین

25.    مراقبت در حفاظت و ایمنی از لحاظ جلوگیری از فساد و شکستگی و سایر خطرات احتمالی

26.    ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار

27.    تهیه گزارش از وضعیت انبار،فعالیتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه

28.    انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد.

 

 

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۷