تغذیه

تعداد بازدید:۱۲۳۶

بسمه تعالی

مسئول تغذیه: خانم مهسا محمدی

تلفن داخلی :۲۲۹۰

 

مشخصات بخش تغذیه :

 

واحد تغذیه بیمارستان واحدی فنی و اجرایی بوده ودرهماهنگی با بخش های مرتبط شامل خدمات غذایی,حاکمیت

 

بالینی,پرستاری و...ارائه خدمت می کند .

 

واحد تغذیه در دو حوزه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و مدیریت خدمات غذایی فعالیت می کند و با هماهنگی سایر اعضا

 

تیم درمان ,از طریق ازریابی تغذیه ای بیماران ,ارائه مشاوره تغذیه فردی و ارائه خدمات غذایی مناسب جهت تامین حفظ

 

 و ارتقا سلامت بیماران خدمت می نماید.

 

در این واحد خدمات غذایی بیمارستان و مراقبت های تغذیه ای بیماران به شکل برنامه ریزی شده ,سامان دهی می شود.

 

عملکرد و فعالیت این واحد تاثیر بسیار زیادی بر میزان رضایت مندی بیماران دارد. مسئولیت این واحد در مرکز درمانی

 

آموزشی درمانی طالقانی به عهده کارشناس تغذیه  و رژیم درمانی می باشد که از سال 85 تاکنون در این مرکز مسئولیت

 

مدیریت این واحد راعهده دار است . 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲