واحد آمار

تعداد بازدید:۱۰۸۸

واحد آمار: خانم باقری

                    وظایف مسئول آمار مدارک پزشکی

1-     جمع آوری آمارفعالیت هربخش و واحداعم ازسرپایی وبستری

2-     کنترل وتصحیح آمارهای جمع آوری شده بااستفاده از دفاتر پذیرش واحدها وگزارش بخشها

3-     ثبت اطلاعات کلیه بخشها درنرم افزار مربوطه و به روزرسانی اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

4-      تکمیل کلیه فرمهای مربوط به آمار فعالیت بیمارستان جهت ارسال آنها به سازمانهای مربوطه

5-      محاسبه وتجزیه وتحلیل شاخصهای آماری بیمارستان

6-     تهیه نمودار از فعالیت کلیه بخشها به صورت شش ماهه ویکساله و مقایسه این فعالیتها باسالهای قبل

7-     تکمیل نرم افزارهای آماری

8-     پاسخگوئی به نامه های ارسال شده ازمراکز وسازمانها درخصوص آماربیمارستان

9-     تهیه نسخه پشتیبان ونگهداری داده های آماری

10-انجام سایر امور محوله

 

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۷